MONUMENTENMAAND: Sjpatseerjank durch ut Land va Rode

Hu is i Kirchroa alles in ’t Plat, óch dizze sjpatseerjank. Vier bejinne an ’t Kloeëster va Rolduc en sjpatsere langs de Kloeësterweiere en durch ’t Bosquet. Vier lofe wieër noa Roa woa vier de Burg Rode va binne junt bekieke. Doanoa lofe vier langs de Wórm noa Boalsbrugke woa bij de auw wassermölle d’r kaffe en vlaam veëdieg sjtunt. In de mölle zient vier de jesjiechte va dis plaatsj. Langs d’r Berebusj jeet ’t da werm noa Rolduc tseruk woa vier de kirch en de crypte bekieke.