Kölsches mitsingconcert Björn Heuser

Op 16 maart geeft Björn Heuser zijn Kölsches mitsingconcert in A Jenne Sjlaagboom.