Klone Trekke i Kirchroa

In de vieëdele

De vieëdele sjtunt werm paraat vuur inne woenderbare middieg-projram. Sjpaskapelle en klonejroepe trekke durch de vieëdele en zalle de wieëtsjafte besjtimd nit uvversjloa. Doabij hant vier óch dis joar werm de bekankde sjtempelkaat oes ‘t sjaos jetrókke. Sjpas maat sjpas, jiddere jek is angesj en dat dunt vier tsezame. En tsezame kieke vier noa ee.

Óp d’r Maat

Óp d’r Maat i Kirchroa bejint um 14.00 oer de moeziek tse sjpille. Vanaaf 15.00 oer treëne ós Kirchröadsjer artieste óp woabij dat fes alwerm vuur de 4de moal durch Sjunjek jerejeld weëd.