Herrezietsoeng & Damezietsoeng A Jenne Sjlaagboom

Op 22 januari is er een Herrezietsoeng in A Jenne Sjlaagboom. Op 29 januari is er een Damezietsoeng in A Jenne Sjlaagboom. Voor beide zietsoengen kun je je opgeven bij A Jenne Sjlaagboom.